ಬುಸ್ಟಿ ಮುಲಾನಿ ರಿವೆರಾ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕೋಳಿಯ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ

6097 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು 28 ಹಾಗೆ

ಬುಸ್ಟಿ ಶ್ಯಾಮಲೆ ಮುಲಾನಿ ರಿವೆರಾ ವಿಲಕ್ಷಣ ನೋಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದುಂಡುಮುಖದ ಸ್ಲಟ್ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕೋಳಿಯ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಮಾದಕ ಬಿಚ್ ಅನ್ನು ನಾಯಿಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಫಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ಲೈಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್
ಹೆಚ್ಚು ವಯಸ್ಕರ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ